Об институте Аналитика Мониторинг Блоги
   
10.09.2009, 13:36


Rosja gotowa do desantu


Pozwoli to prezydentowi jako gіуwnodowodz№cemu rozwi№zywaж zadania, ktуre przed nim staj№ – tіumaczyі wczoraj w „Echu Moskwy” Jurij Sawienko z parlamentarnej komisji ds. obrony, przytaczaj№c m.in. przykіad ubiegіorocznego konfliktu z Gruzj№ czy porwania statku „Arctic Sea” z rosyjsk№ zaіog№ na pokіadzie. Sіyn№cy z bezpoњrednioњci Wіadimir Їyrinowski wyraziі siк bardziej konkretnie. – Ci, ktуrzy mog№ zagroziж їyciu Rosjan, bкd№ wiedzieж, їe w kaїdej chwili mog№ siк pojawiж rosyjskie wojska i zmusiж ich do pokoju – mуwiі dziennikarzom.

Nowa formuіa ustawy pozwala na wysіanie wojsk rosyjskich praktycznie wszкdzie

Poprawki przewiduj№ moїliwoњж wykorzystania rosyjskiej armii za granic№ w przypadku napaњci na rosyjskie siіy zbrojne lub inne wojska, w celu odparcia lub zapobieїenia agresji przeciwko innemu paсstwu, obrony obywateli rosyjskich za granic№ oraz do walki z piractwem.

Wczoraj w pierwszym czytaniu zgіoszonym przez Dmitrija Miedwiediewa projektem nowelizacji ustawy o obronie zajкіa siк Duma. Sam prezydent, gdy miesi№c temu przesyіaі projekt do parlamentu, podkreњliі, їe ma on bezpoњredni zwi№zek z ubiegіoroczn№ wojn№ w Gruzji. – Mamy oczywiњcie nadziejк, їe takie incydenty nie bкd№ siк powtarzaіy, ale to nie zmienia faktu, їe potrzebujemy dokіadniejszej podstawy prawnej na tak№ okolicznoњж – tіumaczyі.

W sierpniu 2008 roku ze wzglкdu na poњpiech decyzjк o uїyciu siі zbrojnych za granic№ podjкto niezgodnie z rosyjskim prawem. – Nie byіo czasu. Nawet gdyby zwoіano nadzwyczajn№ sesjк, to zanim by wydano na niej zgodк, Gruzini byliby juї w tunelu rockim [pod Kaukazem, stanowi jedyn№ drogк z Rosji na terytorium Osetii Poіudniowej – red.]. Dlatego teї wymyњlono tк dziwn№ nazwк „operacja zmuszenia do pokoju”. Chociaї i tak nie byіo to do koсca legalne – mуwi „Rz” politolog Aleksiej Makarkin. Rada Federacji wydaіa zgodк na uїycie wojsk dopiero po zakoсczeniu konfliktu. Zgodnie z projektem gіуwnodowodz№cy bкdzie mуgі w wymienionych sytuacjach podejmowaж decyzjк bez sankcji wyїszej izby parlamentu.

Zdaniem komentatora wojskowego „Nowej Gaziety” Pawіa Felgengauera nowa formuіa ustawy pozwala na wysіanie wojsk praktycznie wszкdzie. – Obywateli rosyjskich moїna znaleџж nawet na Antarktydzie, a juї „zapobieganie agresji” moїna interpretowaж bardzo szeroko – tіumaczy „Rz”. Po co Moskwie te zmiany? – Poprzedni tekst ustawy powstawaі w latach 90., gdy pomne doњwiadczeс afgaсskich wіadze byіy nastawione bardziej pacyfistycznie. Dzisiaj jest inaczej – ocenia. – To idealizacja moїliwoњci. Moskwa chciaіaby mуc wysіaж wojska tu czy tam. Ale gіуwn№ przeszkod№ nie s№ wcale przepisy, lecz stan naszej armii. Prawda jest taka, їe jest on opіakany, czego dowiodіa wojna z Gruzj№ i o czym mуwi siк przecieї w Rosji otwarcie – dodaje.

– To kopiowanie Ameryki. Imitacja mocarstwowego atrybutu – ocenia z kolei ekspert wojskowy Aleksander Chramczychin. W praktyce – uwaїa – poprawki maj№ na celu przede wszystkim usankcjonowanie stacjonowania rosyjskich їoіnierzy w bazach w Osetii Poіudniowej i Abchazji.

Nie wszystkich przekonuje argument, їe chodzi wyі№cznie o jasnoњж procedur. Gdy Dmitrij Miedwiediew poinformowaі њwiat o swoich planach, momentalnie zareagowaіa Ukraina, domagaj№c siк od Moskwy wyjaњnieс. Szczegуlne zaniepokojenie wywoіuj№ w Kijowie zapisy o moїliwoњci „obrony rosyjskich obywateli” i „wojsk na terytorium innych paсstw”.

– Na Ukrainie їyj№ dziesi№tki tysiкcy ludzi z podwуjnym obywatelstwem – komentowaі cytowany przez ukraiсsk№ agencjк UNIAN wiceszef ukraiсskiego MSZ Jurij Kostenko. Ukraiсcy obawiaj№ siк o Krym, gdzie Rosjanie stanowi№ wiкkszoњж, a stacjonuj№ca tam rosyjska Flota Czarnomorska jest regularn№ przyczyn№ konfliktуw miкdzy Moskw№ i Kijowem. – Nie przekonuje nas argument, їe jest to wyі№cznie reakcja na ubiegіoroczne wydarzenia na Kaukazie – wyjaњnia „Rz” ukraiсski politolog Wadym Karasiow. – Te zapisy mog№ byж wykorzystane do legitymizacji zbrojnej obrony rosyjskich interesуw na Krymie, np. na „proњbк” rosyjskojкzycznej ludnoњci – dodaje.

Przypomina, їe Rosja wci№ї jest jedyn№ i decyduj№c№ militarn№ siі№ na terenie b. ZSRR. A nowelizuj№c ustawк o obronie, Moskwa rezerwuje sobie prawo do uїycia siіy.

"Rzeczpospolita", 10.09.2009
Предыдущие материалы из раздела
История с «Артеком» напрямую связана с началом избирательной кампании
Сегодня, 12:45
Депутат Блока Юлии Тимошенко ушел из избирательного штаба после того, как его имя связали со скандалом вокруг совращения детей в «Артеке». Политологи ...
Заявления о российском плане захвата украинского рынка ядерного топлива выгодны компании "Вестингауз" - политолог Вадим Карасев
Вчера, 13:16
Заявления о российском плане захвата украинского рынка ядерного топлива выгодны компании "Вестингауз", которая является основным конкурентом России в ...
У Юлии Тимошенко прослеживается стратегия привлечения известных женщин-политиков - политолог
Вчера, 12:56
Новым главой Государственного агентства по инвестициям и инновациям назначена лидер Народно-демократической партии Людмила Супрун. Успешность ее ...
Вадим Карасев: «Задача Ющенко состояла не в уничтожении олигархов как класса, а создании из них украинцев и патриотов. Эта проблема всегда ставилась перед странами, которые формировались как нации»
13.10.2009, 17:54
Почему Партия регионов и БЮТ превратили с помощью социального популизма предвыборную кампанию в борьбу двух будущих премьеров, а не президентов? С ...
Тимошенко пришлось согласиться, чтобы не потерять лояльность Порошенко, которому принадлежит 5-й канал - политолог
13.10.2009, 13:05
Петр Порошенко совершил блицкриг: его кандидатура на пост главы МИД, внесенная в парламент в среду, уже в пятницу результативно проголосована. Об ...
Тимошенко не будет ссориться с Россией - политолог Вадим Карасев
13.10.2009, 11:18
В следующий понедельник в Украине официально стартует предвыборная кампания - Центризбирком начнет регистрировать кандидатов на пост президента ...
Аналитика
 Архив